GetFirstSpecWeekDay                              (XAPI2000)

Deklaration VB 6.0
Function GetFirstSpecWeekDay (ByVal WD As Long, ByVal Year As Long, ByVal Month As Long) As Integer

Deklaration VB.NET
Function GetFirstSpecWeekDay (ByVal WD As Integer, ByVal Year As Integer, ByVal Month As Integer) As Integer

Beskrivning
Denna funktion returnerar datum (dag) för första förekomsten av en specificerad veckodag i en månad. Parameter WD anger den veckodag (1-7) som ska hittas och parametrarna Year och Month anger år och månad som ska undersökas. För WD gäller att 1 = Måndag, 2 = Tisdag ... 7 = Söndag.

Returvärden
Funktionen returnerar dagsnummer (1-31) i den specificerade månaden som den första förekomsten av veckodagen finns i. Vid fel returnerar funktionen 0.

Se även
GetLastSpecWeekDay


Exempel

Nedanstående exempel testar när den första måndagen i Augusti 2010 inföll.

Dim D As Integer
D = GetFirstSpecWeekDay(1, 2010, 8) ' Ger D = 2 (den 2:a Augusti)

    
  
SamLogic