SamLogic RegGuard 2023 / Internet
-
Mer Information

SamLogic RegGuard 2023 / Internet består av tre delar som samverkar med varandra:
 • En webbsida (ASP-sida) på en Internet-server där dina kunder kan ange registreringsuppgifter, licensnyckel och erhålla eventuell svarsnyckel mm.

 • En lokal komponent med mängder av funktioner och egenskaper som hanterar de olika sammanhang som RegGuard ska användas i, och som kan integreras med ditt program.

 • Installationsprogrammet SamLogic Visual Installer, som kan skapa en installation som samverkar med webbsidan och eventuellt även installerar komponenten som nämndes i föregående punkt.

Webbsidan på Internet-servern är en central del i skyddet, men när det gäller övriga två delar är det inte obligatoriskt att använda de båda, det kan räcka att använda enbart komponenten eller enbart SamLogic Visual Installer. Detta beror på i vilket sammanhang du ska använda SamLogic RegGuard 2023 / Internet och vilken skyddsnivå och funktionalitet du behöver.


SamLogic RegGuard 2023 / Internet ger dig möjlighet att:

 • Skydda dina produkter mot piratkopiering med enkel och snabb implementering.

 • Registrera dina kunder automatiskt via Internet.

 • Skapa professionella (skyddade) installationer för dina produkter.

 • Hantera prenumerationer av program.

 • Skapa tidsbegränsade utvärderingsexemplar av dina produkter.

 • Automatiskt omvandla ett utvärderingsexemplar till en skarp version via Internet.

 • Distribuera skarpa versioner via Internet utan risk för olaglig spridning av produkten.

 • Skapa unika primtalsbaserade licensnycklar som låser produkten till en dator/installation.

 • Skapa professionellt utseende på registreringsformulär

 • Skapa internationella språkversioner av installationer och registreringsformulär.
   

Webbsida på Internet
En central del i SamLogic RegGuard 2023 / Internet är en webbsida som samverkar med programvaran på klientdatorerna. Webbsidan är i formatet ASP och ligger på en Windows-server och innehåller serverbaserad programkod för att bl a kontrollera indata, kontrollera licensnycklar, ta emot registreringar från användare, undersöka ifall en licensnyckel inte längre får användas, skapa en lista med registrerade licensnycklar, skicka ut e-post mm.


Den lokala komponenten kan vara en ActiveX, en DLL eller en .NET-klass

Det finns olika varianter på den lokala komponenten och du kan välja vilken teknologi som du vill använda dig. ActiveX, DLL och .NET stöds. Komponenten innehåller många funktioner/metoder och egenskaper som gör det möjligt att använda systemet i många olika sammanhang. Du kan således anpassa systemet exakt så det uppfyller den funktionalitet som du behöver för att kunna skydda dina produkter.

Via komponenten kan en komplett registrering genomföras, ett registrerings-formulär öppnas på Internet, licensnycklar kontrolleras lokalt, en test göras att programmet verkligen får köras på en viss dator, datorunika licensnycklar skapas mm. Det är också möjligt att kontrollera hur många dagar ett program körts på en viss dator eller hur många programstarter som gjorts.


SamLogic Visual Installer ingår
I en licens av SamLogic RegGuard 2023 / Internet ingår även en licens av installationsverktyget SamLogic Visual Installer 2022 / Professional. Genom att du använder båda dessa verktyg så kan du lösa distributionen av dina produkter på ett mycket effektivt och säkert sätt.

SamLogic Visual Installer 2022 / Professional har utökats med funktionalitet för att kunna samverka med SamLogic RegGuard 2023 / Internet på ett smidigt sätt. Från SamLogic Visual Installer kan du bl a skapa filer med licensnycklar, men även skräddarsy installationer så att de kan medverka till att kopieringsskydda dina program och dokument.

Om det räcker med ett enklare skydd så kan du på ett lätt sätt skydda dina installationer med hjälp av Visual Installer utan att du behöver programmera. Samma sak gäller om du enbart ska ta fram installationer som ska innehålla online-registrering via Internet.

Klicka här för mer information om SamLogic Visual Installer 2022 / Professional.

Vill du se exempel på hur RegGuard och Visual Installer kan samverka så kan du ta en titt här.


Valfria språk och texter
Alla texter som används i SamLogic RegGuard 2023 / Internet kan ändras så de passar olika produkter och språk. Du kan anpassa installationer, registreringssidor, e-postmeddelanden mm till dina olika kundgrupper.

Texterna finns i separata språkfiler och det är mycket lätt att skapa egna språkfiler med egna texter. Det medföljer dessutom ett antal färdiga språkfiler som du kan använda direkt. I språkfilerna anger du också vilka inmatningsfält som ska visas på webbsidan och ifall de ska vara obligatoriska eller frivilliga att fylla i. Via språkfiler kan även texter för e-postmeddelanden skapas, både för det e-postmeddelande som går ut till kund/registreraren men även till dig själv.


Primtalsbaserade licensnycklar
En viktig del i SamLogic RegGuard 2023 / Internet är den primtalsbaserade licensnyckeln som din kund måste ange antingen under en installation eller i ditt program. Licensnyckeln används för att verifiera att din kund har en giltig licens för programmet eller dokumentet.

Licensnyckeln kan distribueras antingen via e-post, genom visning i ett webbfönster eller genom utskrift på pappersetiketter som skickas med programmet. Ska SamLogic RegGuard 2023 / Internet endast användas till att hantera registreringar behöver ingen licensnyckel användas.

 
Enkel implementering
Det är enkelt att implementera systemet i dina produkter. Endast några kodrader behövs. Nedan visas ett kodexempel för Microsoft Visual Basic:

If Not SLCopyGd1.AllowedToRunOnThisComputer(sAppID) Then
  MsgBox "Får ej köras på denna dator!", vbOKOnly Or vbInformation, "Fel"
  Unload Me
End If

RegGuard fungerar tillsammans med alla moderna utvecklingsverktyg som kan hantera ActiveX:er, DLL:er eller .NET-klasser, t.ex Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++ och Microsoft Visual C#. Även dokumenthanteringsprogram såsom Microsoft Excel och Microsoft Word kan hantera systemet via VBA, liksom programmerbara multimediaprogram såsom Macromedia Director.  

SamLogic RegGuard 2023 / Internet levereras med exempel och programkod för Microsoft Visual Basic (6.0 och .NET), Microsoft Visual C++, Microsoft Visual C#, Microsoft Access, Microsoft Excel samt generella instruktioner för övriga verktyg.
 
Svensk handbok medföljer
SamLogic RegGuard 2023 / Internet levereras med en svensk handbok och svenska hjälptexter. Övrig dokumentation är också på svenska. En kopia av den svenska handboken i PDF-form finns här.
Systemkrav
Operativsystem
Utvecklingsmiljön och installationer kan användas i följande miljöer:
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows ME
Microsoft Windows NT 4.0 (lägst SP5)
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8 och 8.1
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 11

32/64 bitar
Både 32-bitars och 64-bitars Windows stöds.

Internminne (RAM)
Nedanstående uppgifter är minimikrav:
Utvecklingsmiljön: 2048 MB
Installationer, program och komponenter: 2048 MB

Hårdvara
Processor: 2000 MHz eller snabbare
15 MB ledigt hårdiskutrymme
CD-enhet (ej nödvändig vid installation från Internet)
VGA eller högre bildskärmsupplösning
 
  

 

SamLogic