ActiveX: ColorBlend      (Filnamn: SLCBLEND.OCX)
 

    
 

Med ColorBlend kan du skapa tonade bakgrunder i dina fönster. ColorBlend kan tona färger både horisontellt och vertikalt.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BorderColor Color Anger färg på ramen för kontrollen.
.
Caption String Här kan du specificera en textsträng som ska visas i tonings-fönstret.
.
Direction Integer Anger åt vilket håll toningen av färger ska ske. Kan vara en av följande värden:

   
0 - dirRight   (tona från vänster till höger)
   1 - dirLeft     (tona från höger till vänster)
   2 - dirUp      (tona från botten till toppen)
   3 - dirDown  (tona från toppen till botten)
.
EndColor Color Anger slutfärg för toningen. Toningen sker från StartColor till EndColor och i den riktning som specificerats via egenskapen Direction
.
Font Font Sätter teckensnitt för eventuell text i kontrollen. 
.
StartColor Color Anger startfärg för toningen. Toningen sker från StartColor till EndColor och i den riktning som specificerats via egenskapen Direction.
.
TextAlignmentH Integer Anger horisontell justering för texten i kontrollen. Kan innehålla en av följande värden:

0 - haLeft        (justera vänster)
1 - haCenter    (centrera text)
2 - haRight      (justera höger) 
.
TextAlignmentV Integer Anger vertikal justering för texten i kontrollen. Kan innehålla en av följande värden:

0 - vaTop         (toppjustering)
1 - vaCenter     (centrera text)
2 - vaBottom    (bottenjustering) 
.
TextCharSpace Long Anger teckenavstånd för texten i kontrollen. Ett postivt värde ökar teckenavståndet och ett negativt värde minskar teckenavståndet. Normalinställningen är 0.
Egenskapen fungerar bara om ett TrueType-teckensnitt har valts till
kontrollen.
TextColor Color Anger förgrundsfärg för eventuell text som ska visas i kontrollen.
.
TextShadow Boolean Anger om texten ska visas med skuggeffekt eller inte. True medför att skugga visas och False medför att ingen skugga visas.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Click Sänds när användaren klickar i kontrollen.
.
DBlClick Sänds när användaren dubbelklickar i kontrollen.
.
MouseDown Sänds när användaren trycker ned musknappen i kontrollen.
.
MouseMove Sänds när användaren rör musmarkören över kontrollen.
.
MouseUp Sänds när användaren släpper upp musknappen i kontrollen.
.


Exempel

ColorBlend1.Caption = "VB Super Library 2007 - ColorBlend Example"
ColorBlend1.TextColor = RGB(0, 255, 255)
ColorBlend1.TextShadow = True
ColorBlend1.Direction = dirUp
ColorBlend1.StartColor = RGB(250, 0, 0)
ColorBlend1.EndColor = RGB(0, 0, 250)

Kodexemplet ovan skapar nedanstående effekt:


  
  

SamLogic