ActiveX: DigitalDisplay      (Filnamn: SLDIGIT.OCX)
 

  
 

DigitalDisplay är en komponent som simulerar en digital LED-display. Displayen kan visa siffror och vissa tecken. Siffrorna och tecknen kan visas med olika färger, intensitet och storlekar.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
Color Integer Specificerar färg för siffror och tecken i displayen. Kan ha en av följande värden:

   0 - GreenOnBlack     (gröna siffror på svart bakgrund)
   1 - RedOnBlack        (röda siffror på svart bakgrund)
   2 - YellowOnBlack    (gula siffror på svart bakgrund)
   3 - BlackOnGray       (svarta siffror på ljusgrå bakgrund. Simulerar LCD-display)

Via egenskapen HighIntensity kan intensiteten för färgerna regleras.
.
DigitGap Integer Specificerar avståndet i pixels (bildpunkter) mellan siffrorna.
.
HighIntensity Boolean Specificerar om siffrorna och tecknen i displayen ska visas med hög ljusintensitet eller inte. Sätts egenskapen till True visas dessa med hög intensitet. Sätts egenskapen till False visas dessa med låg intensitet. Denna egenskap har ingen effekt om egenskapen Color har värdet 3 (svarta siffror på ljusgrå bakgrund).
.
Size Integer Specificerar storlek för siffrorna och tecknen i displayen. En av nedanstående storlekar kan användas:

   0 - Small.
   1 - Medium.
   2 - Large.

När denna egenskap sätts ändras även egenskapen DigitGap's värde för att ge bästa möjliga avstånd mellan siffrorna. Vill du ha ett annat avstånd kan du ändra DigitGap's värde till ett eget.
.
Text String Här skriver du in de siffror och tecken som ska visas i displayen. Egenskapen är en sträng som kan innehålla följande tecken: "0"-"9", "+", "-", ".", ":", "¤" (grader, visas som "°") och " " (mellanslag).
.
ToolTipText String Här anger du eventuell tipstext som ska visas när musmarkören svävar över kontrollen.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
Click Sänds när användaren klickar i displayen.
.
DBlClick Sänds när användaren dubbelklickar i displayen.
.


Exempel

DigitalDisplay1.Text = "00:04"       ' Visa "00:04" på displayen
DigitalDisplay2.Text = Time$         ' Visa aktuell tid på displayen
DigitalDisplay3.Text = "+237.58¤"    ' Visa "+237.58°" på displayen (¤ = gradtecken)
  
  

SamLogic