ActiveX: SLInetInfo      (Filnamn: SLININFO.OCX)
 

  
SLInetInfo är en ActiveX-komponent som returnerar Internet-relaterad teknisk information från den lokala datorn och från datorer kopplade till Internet eller Intranet.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
InternetAccessAllowed Boolean Denna flagga bestämmer om egenskaper och metoder som behöver en aktiv Internet-koppling får användas. Sätts denna egenskap till värdet False kommer egenskaperna LocalHostName och LocalIPAddress samt metoden GetRemoteIPAddress var spärrade mot användning. Har egenskapen värdet True kan de användas.
.
InternetConnectionType Long Returnerar typ av Internet-uppkoppling. Kan vara en av följande värden:

0 - Kan ej fastställa
1 - Modem
2 - Nätverk / bredband
4 - Proxy
.
IsInternetConnection Long Testar om vi är uppkopplade mot Internet. Returnerar en av följande värden:

0 - Vi är ej uppkopplade
1 - Vi är uppkopplade
2 - Kan ej ladda WININET.DLL
3 - Kan ej fastställa
.
LocalHostName String Returnerar namnet på den lokala datorn. Observera att egenskapen InternetAccessAllowed måste vara satt till True för att denna egenskap ska kunna avläsas.
.
LocalIPAddress String Returnerar IP-numret för den lokala datorn. Observera att egenskapen InternetAccessAllowed måste vara satt till True för att denna egenskap ska kunna avläsas.
.
OEActivePOP3Server String Returnerar namnet på den POP3-server i Outlook Express som används som standard för inkommande post.
.
OEActiveSMTPDisplayName String Returnerar det namn som används som avsändare i Outlook Express. Standardkontot avläses.
.
OEActiveSMTPEmailAddress String Returnerar den e-postadress som används som avsändare i Outlook Express. Standardkontot avläses.
.
OEActiveSMTPReplyAddress String Returnerar svarsadress (e-post) från Outlook Express. Standardkontot avläses.
.
OEActiveSMTPServer String Returnerar namnet på den SMTP-server i Outlook Express som används som standard för utgående post.
.
OEIsDefaultMailClient Boolean Returnerar True om Outlook Express är standard mail-klient i systemet. Om ej så är fallet returneras False.
.
PathToDefaultMailClient String Returnerar filsökväg till standard mail-klient i systemet.
.
 
 
Metoder
 

GetIEVersionNumber (VerMajor As Long, VerMinor As Long, BuildNr As Long) As Boolean

Returnerar versionsnummer för installerad Internet Explorer. Versionsnumret returneras via parametrarna VerMajor, VerMinor och BuildNr. Metoden returnerar True om allt gått bra eller False vid fel. Saknar systemet en installerad Internet Explorer returneras False.

GetRemoteIPAddress (DomainName As String) As String

Returnerar IP-adress för ett domän-namn. Parametern DomainName specificerar det domän-namn vars IP-adress ska erhållas. Har ett domän-namn fler IP-adresser returneras dessa separerade med ett mellanslag. Inträffar ett fel returnerar metoden en tom sträng. Felkod kan då erhållas genom att anropa metoden GetLastError.

Observera att egenskapen InternetAccessAllowed måste vara satt till True för att denna metod ska kunna användas.

GetLastError () As Long

Returnerar senast inträffade felet i komponenten.
 

  

SamLogic