ActiveX: SLLogX      (Filnamn: SLLOGX.OCX)
 

    
Med komponenten SLLogX kan du skapa loggfiler som kan användas till felsökning eller andra uppgifter under körning.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
Activated Boolean Stänger av/på användning av loggfunktioner i kontrollen. Sätts denna egenskap till False ignoreras alla anrop av metoderna i kontrollen. Sätts egenskapen till True fungerar komponenten fullt ut. Med denna egenskap kan du på ett enkelt sätt stänga av/på logghantering i din applikation.
.
CommentPrefix String Specificerar tecken som ska placeras först i en kommentar-rad.
.
DateAtLineBegin Boolean Bestämmer om ett datum ska visas först i en logg-rad.
.
DateFormat String Specificerar format på datum som visas i loggfilen.
.
FileName String Anger filnamn och sökväg till loggfil som ska skapas.
.
IsOpen Boolean Indikerar om loggfilen är öppen eller stängd.
.
LogTitle String Specificerar en titel som ska placeras först i loggfilen.
.
TimeAtLineBegin Boolean Bestämmer om ett klockslag ska visas först i en logg-rad.
.
TimeFormat String Specificerar format på klockslag som visas i loggfilen.
.
 
 
Metoder
 

Innan rader kan adderas till en loggfil måste den öppnas med metoden Open. För att stänga en loggfil anropas metoden Close. Samtliga metoder, utom GetLastError, returnerar True om allt gått bra eller False vid fel. Följande metoder finns:
  
 
Open
() As Boolean

Öppnar (skapar) en loggfil för skrivning. Egenskapen FileName specificerar filnamnet på den loggfil som ska skapas. Eventuell tidigare loggfil raderas.

OpenAppend () As Boolean

Öppnar en befintlig loggfil för skrivning. Egenskapen FileName specificerar filnamnet på den loggfil som ska skapas. Nya logg-rader adderas sist i logg-raden. Finns inte en loggfil skapas en sådan.

Close () As Boolean

Stänger loggfilen.
 
 


AddBlankLine () As Boolean

Adderar en tomrad till loggfilen. 

AddComment (Comment As String) As Boolean

Adderar en kommentars-rad till loggfilen. En kommentars-rad inleds med de tecken som specificeras vid egenskapen CommentPrefix.

AddLine (Line As String) As Boolean

Adderar en rad med data till loggfilen. Raden inleds med datum och klockslag ifall egenskaperna DateAtLineBegin och TimeAtLineBegin är påslagna.

AddSeparatorLine () As Boolean

Adderar ett horisontellt streck till loggfilen.

AddText (Text As String) As Boolean

Adderar en rad med text till loggfilen. Inga prefix placeras ut.

AddWindowsVersion () As Boolean

Adderar en rad som innehåller den Windows-version som applikationen körs i. 

GetLastError () As Long

Returnerar senast inträffade felet i kontrollen.
  


Exempel

SLLogX1.FileName = "C:\Windows\Test.log"
If SLLogX1.Open Then
    SLLogX1.AddComment "Detta är en kommentar"
    SLLogX1.AddLine "Detta är en logg-rad"
    SLLogX1.Close
End If
  
  

SamLogic