ActiveX: SLOScop      (Filnamn: SLOSCOP.OCX)
 

  
      

SLOScop
är en ActiveX som simulerar ett oscilloskop. Värdena kan matas in löpande och ett diagram visas i realtid i ett fönster.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar).
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BkColor Color Sätter bakgrundsfärg.
.
GridColor Color Sätter färg för rutmönstret.
.
NumberOfVisiblePoints Integer Returnerar högsta antal punkter som kan vara synliga i oscilloskop-fönstret på en och samma gång (beräknat i X-led).
.
PixelShift Integer Specificerar antal pixels mellan två punkter i X-led. Är detsamma som antal pixels som bilden skiftar åt vänster när ett nytt värde adderas. Kan vara ett av följande värden: 2, 4, 8, 16, 32.
.
PlotColor Color Sätter färg för punkterna som visas.
.
RangeDecPlaces Integer Anger antal decimaler som värdena i axlarna visas med.
.
RangeLower Double Anger lägsta värdet för Y-axeln.
.
RangeUpper Double Anger högsta värdet för Y-axeln.
.
RangeDecPlaces Integer Anger antal decimaler som värdena i axlarna visas med.
.
TextXAxis String Text som visas under X-axeln.
.
TextYAxis String Text som visas bredvid Y-axeln.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
XMaxText String Specificerar maxvärdet på X-axeln. Anges som en sträng. Lämnas denna egenskap tom beräknas X-värdet internt och baseras på bredden på kontrollen samt värdet på PixelShift.
.


Metoder
 

AddPoint (NewPoint As Double)

Adderar en ny punkt till fönstret och drar en linje till föregående punkt.  

Reset ()

Rensar fönstret från alla linjer.

SetHorizLine (LineNumber As Integer, Value As Double, Color As Color, Visible As Boolean)

Ritar en horisontell linje vid det Y-värde som specificeras av parametern Value. Upp till fyra linjer kan ritas i oscilloskop-fönstret samtidigt och parametern LineNumber specifierar numret på linjen. LineNumber måste vara ett värde mellan 1-4. Parametern Color specificerar färgen på linjen. Parametern Visible bestämmer om linjens ska visas eller inte. Sätts denna parameter till True visas linjen, annars döljs linjen.

SetRange (Lower As Double, Upper As Double, DecPlaces As Integer)

Sätter undre och övre gräns för Y-axeln. Sätter också antal decimaler som värdena i axeln visas med.
.


Exempel

Följande programkod utnyttjar Timern i Visual Basic för att löpande visa ett oscilloskop-diagram i ett formulär.

Private Sub Form_Load()
  Randomize
  SLOScop1.SetRange -10, 10, 2  ' Sätt minsta och högsta värde som ska visas
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
  Dim X As Integer
  Dim V As Single
  V = Rnd() * 20       ' Skapa en punkt slumpmässigt
  X = CInt(V) - 10
  SLOScop1.AddPoint X  ' Addera en punkt till diagrammet
End Sub
  
  

SamLogic