ActiveX: SLPing      (Filnamn: SLPING.OCX)
 

    
SLPing är en ActiveX-komponent som kan användas för att testa om en dator vid ett specificerat IP-nummer eller domännamn existerar. Kontrollen mäter också tiden det tar att skicka ut en förfrågan och ett erhålla ett svar. Tiden erhålls i millisekunder. SLPing använder protokollet ICMP (Internet Control Message Protocol) när den utför en ping-operation. Storleken på datapaketet som skickas under ping-operationen är 32 bytes.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
HostNotFound Boolean Sätts till True om ett IP-nummer eller domännamn inte kan hittas. Denna egenskap kan endast läsas.
.
ResponseTime Long Efter att metoden Ping anropats innehåller denna egenskap svarstiden i millisekunder. Denna egenskap kan endast läsas.
.
Timeout Long Specificerar tiden i sekunder som kontrollen ska vänta på ett svar innan den avbryter.
.
TimeoutOccurred Boolean Sätts till True om timeout inträffade vid senaste anrop av metoden Ping. Denna egenskap kan endast läsas.
.
 
 
Metoder
 

Ping (Address As String) As Boolean

Utför en ping-test på ett IP-nummer eller domännamn som specificeras av parametern Address. Existerar adressen och inga fel inträffat returnerar funktionen True. Tiden i millisekunder för ett svar kan läsas från egenskapen ResponseTime.

Om adressen inte kan hittas, det hinner bli timeout eller ett fel inträffar returnerar funktionen False och metoden GetLastError kan användas för att erhålla en felkod. Om inte addressen existerar sätts även egenskapen HostNotFound till True. Och egenskapen TimeoutOccurred sätts till True om timeout inträffade (dvs inget svar erhölls inom den tidsram som specificerats av egenskapen Timeout).

GetLastError () As Long

Returnerar senast inträffade felet i kontrollen.
 


Exempel

SLPing1.Timeout = 5                      ' Sätt timeout-värde till 5 sekunder
If SLPing1.Ping("www.samlogic.com") Then
    RespTime = SLPing1.ResponseTime      ' Erhåll svarstid i millisekunder
    ErrNr = PING_OK
Else
    If SLPing1.HostNotFound Then         ' Har denna egenskap värdet True hittades inte domännamnet
        ErrNr = PING_HOSTNOTFOUND
    ElseIf SLPing1.TimeoutOccurred Then  ' Har denna egenskap värdet True blev det timeout
        ErrNr = PING_TIMEOUT
    Else
        ErrNr = SLPing1.GetLastError()   ' Erhåll felkod
    End If
End If
  
   

SamLogic