ActiveX: SysInfo      (Filnamn: SLSYSX.OCX)
 

    
SysInfo är en ActiveX-komponent som hämtar teknisk information om datorn och Windows i den dator programmet körs i. Bla hämtas information om processortyp, minnestorlek, Windows-version, land, språk och viktiga kataloger i systemet. Här nedan beskrivs alla egenskaper som kontrollen innehåller.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
CentralProcessor String Returnerar namnet på huvudprocessorn i datorn.
.
Country String Returnerar namnet på landet programmet körs i. Landet returneras med engelskt namn (tex "Sweden" för Sverige).
.
CountryID Long Returnerar landskoden för det land programmet körs i, tex 46 för Sverige. Landskoden bygger på samma landskoder som används till telefonnummer vid utrikessamtal.
.
Language String Returnerar aktuellt språk i den dator programmet körs i. Språket returneras med lokalt namn, tex "Svenska" för svenskt språk.
.
LanguageID Long Returnerar språkkod för valt språk i den dator programmet körs i.
.
MemAvailPhysical Long Returnerar ledigt fysiskt minne i bytes. *
.
MemAvailVirtual Long Returnerar ledigt virtuellt minne i bytes. *
.
MemTotalPhysical Long Returnerar totalt fysiskt minne i datorn i bytes. *
.
MemTotalVirtual Long Returnerar totalt virtuellt minne i datorn i bytes. *
.
NumProcessors Long Returnerar antal processorer i systemet.
.
OSBuildNr Long Returnerar systemets underversionsnummer (kompileringsversion).
.
OSPlatformID Long Returnerar plattform-ID. Kan vara en av följande värden:

  0 - PLATFORM_WIN32s
  1 - PLATFORM_WIN32_WIN9x
  2 - PLATFORM_WIN32_NT

.
OSVersionMajor Long Returnerar systemets versionsnummer (huvudnumret).
.
OSVersionMinor Long Returnerar systemets versionsnummer (delnumret).
.
ProcessorCount Long Returnerar antal processorer i systemet.
.
ProcessorType Long Returnerar systemets processortyp.
.
ProcessorVendorID String Returnerar processorns tillverkar-ID. För Intel's processorer är det "GenuineIntel".
.
ProgramFilesDirectory String Returnerar Windows program-katalog, vanligtvis "C:\Program Files" eller "C:\Program Files (x86)".
.
SystemDirectory String Returnerar Windows system-katalog, vanligtvis "C:\Windows\System32".
.
SystemStartupTime Date Returnerar datum och klockslag när systemet startades upp.
.
TemporaryDirectory String Returnerar den katalog på hårddisken som Windows använder för temporära filer.
.
WindowsDirectory String Returnerar Windows-katalogen, vanligtvis "C:\Windows".
.
WindowsRegisteredCompany String Returnerar Windows registrerade användare - företag.
.
WindowsRegisteredOwner String Returnerar Windows registrerade användare - personnamn.
.
WindowsVersion String Returnerar den version av Windows som programmet körs i som en textsträng (t.ex "Windows 10"). För en lista på möjliga returvärden, se denna sida.
.
 
*) Dessa egenskaper finns för kompatibilitet bakåt. De returnerar dock endast minne upp till 2GB. Använd funktionerna GetMemoryAvailPhys64, GetMemoryTotalPhys64, GetMemoryAvailVirtual64 och GetMemoryTotalVirtual64 i XAPI2000X.DLL istället. De hanterar mycket större minnesmängder.
 
 
Metoder
 

GetProcessorSpeed () As Double

Returnerar den klockfrekvens (i MHz) som processorn arbetar i.
.


Exempel

Dim S As String
S = "Operativsystemet i denna dator är " + SysInfo1.WindowsVersion + "!"
MsgBox S, vbInformation, "Info"

  
  

SamLogic