ActiveX: WhoIs      (Filnamn: SLWHOIS.OCX)
 

    
WhoIs är en ActiveX-kontroll som returnerar utförlig WhoIs-information för ett domännamn. Informationen avläses från en WhoIs-server via Internet.

Datatyperna nedan är angivna enligt VB 6.0 standard. I VB.NET ska Integer ersättas med Short (16 bitar) och Long ersättas med Integer (32 bitar). 
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
WhoIsServer String Internet-adress till en WhoIs-server.
.
 
 
Metoder
 
 
GetInfo (Address As String) As String

Returnerar WhoIs-information för ett domännamn som specificeras med inparametern Address. På många WhoIs-servrar ska "www." i början på ett domännamn utelämnas vid förfrågan. Tex för att erhålla information om "www.samlogic.com" sätter du Address till värdet "samlogic.com".

Metoden returnerar en lång sträng med WhoIs-information för det efterfrågade domännamnet. Uppstår det något fel returneras en tom sträng ("") och metoden GetLastError kan användas för att erhålla en felkod.

GetLastError () As Long

Returnerar senast inträffade felet i kontrollen.
  

  

SamLogic