ActiveX: XComboBox    [Endast Visual Basic 6.0]         (Filnamn: SLXCOMBO.OCX)
 

    
 
 
XComboBox är en utökad kombobox där du bl a kan lägga in bitmappar och ikoner. Dessutom kan varje rad ha en egen individuell textfärg. Elementen i komboboxen kan visas sorterade eller osorterade. Komboboxen fungerar annars som den ordinarie komboboxen i Visual Basic. Bl a kan standardmetoderna AddItem, Clear och RemoveItem användas för att addera respektive ta bort data från komboboxen. Här nedan beskrivs alla egenskaper, metoder och händelser komboboxen stödjer.
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg för komboboxen.
.
Font Font Väljer teckensnitt för kontrollen.
.
ItemForeColor(index) Color Sätter förgrundsfärg (textfärg) för texten vid en rad i komboboxen. Egenskapen ItemForeColor är en array där indexvärdet motsvarar en rad i komboboxen. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.

Nedanstående exempel sätter textfärgerna för rad 1, 2 och 3 i komboboxen till blå, röd och grön:

 XCombo1.ItemForeColor(0) = RGB_BLUE
 XCombo1.ItemForeColor(1) = RGB_RED
 XCombo1.ItemForeColor(2) = RGB_GREEN
.
ItemHeight Integer Sätter höjden för varje rad i komboboxen. Om teckensnittet ändras måste eventuellt även denna egenskap justeras för att passa en ny teckenhöjd. Denna egenskap måste sättas innan man adderar data till komboboxen då den annars rensar listboxen på dess innehåll.
.
ItemPicture(index) Picture Specificerar en bild som ska visas vid en rad i komboboxen. Bilden kan vara en bitmapp, en ikon eller en metafil. Bilden kan laddas in med VB-funktionen LoadPicture. Egenskapen ItemPicture är en array där indexvärdet motsvarar en rad i komboboxen. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.

Nedanstående exempel laddar in tre bitmappar till raderna 1, 2 och 3:

 XCombo1.ItemPicture(0) = LoadPicture("SWEFLAG.BMP")
 XCombo1.ItemPicture(1) = LoadPicture("FINFLAG.BMP")
 XCombo1.ItemPicture(2) = LoadPicture("NORFLAG.BMP")
.
List(index) String Returnerar text vid en rad i komboboxen. Egenskapen List är en array där indexvärdet motsvarar en rad i komboboxen. Denna egenskap kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge. Exempel:

 Label1 = XCombo1.List(0) ' Erhåll texten vid rad 1
 Label2 = XCombo1.List(1) ' Erhåll texten vid rad 2
.
ListCount Integer Returnerar antal element i komboboxen. Denna egenskap kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge.
.
ListIndex Integer Returnerar index till nuvarande markerade rad eller sätter markering till en ny rad i komboboxen. Är ingen rad markerad returnerar egenskapen -1. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.
.
Sorted Boolean Specificerar om elementen i komboboxen ska sorteras eller inte. Sätts egenskapen till True sorteras raderna i komboboxen i alfabetisk ordning. Sätts egenskapen till False sorteras dessa inte utan visas i den ordning man adderar text dit. Denna egenskap måste sättas innan man adderar data till komboboxen då Sorted annars rensar komboboxen på dess innehåll.
.
Text String Returnerar texten vid den markerade raden i kontrollen. Är ingen rad markerad returnerar egenskapen "". Egenskapen Text kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge.
.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
ItemSelected Sänds när en rad i komboboxen blir markerad. Den markerade radens index kan avläsas genom egenskapen ListIndex. Och egenskapen Text kan avläsas för att erhålla texten vid den markerade raden. Händelsen ItemSelected inträffar när en rad blir markerad via en musklickning, via tangentbordet eller genom att använda egenskapen ListIndex.
.
 
 
Metoder
 

AddItem (Item As String)

Adderar en sträng till komboboxen. 

Clear

Raderar innehållet i komboboxen. Alla rader i komboboxen avlägsnas.

RemoveItem (Index As Integer)

Avlägsnar en rad ur komboboxen. Parametern Index specificerar radnumret för den rad som ska raderas. Radnumret för den första raden i komboboxen är 0.
.


Exempel

Dim FPath As String
' Sätt flagga för ingen sortering i komboboxen
XCombo1.Sorted = False
' Addera tre rader med text
XCombo1.AddItem "Gul"
XCombo1.AddItem "Röd"
XCombo1.AddItem "Blå"
' Lägg in bitmappar till raderna i komboboxen
Set XCombo1.ItemPicture(0) = LoadPicture(App.Path + "\YELLOW.BMP")
Set XCombo1.ItemPicture(1) = LoadPicture(App.Path + "\RED.BMP")
Set XCombo1.ItemPicture(2) = LoadPicture(App.Path + "\BLUE.BMP")
' Visa det första elementet i komboboxen
XCombo1.ListIndex = 0
 
  

SamLogic