ActiveX: XListBox    [Endast Visual Basic 6.0]         (Filnamn: SLXLIST.OCX)
 

    
 
 
XListBox är en utökad listbox där du bl a kan lägga in bitmappar, ikoner, individuella textfärger per rad och horisontella hjälplinjer. Elementen i listboxen kan visas sorterade eller osorterade. Listboxen fungerar annars som den ordinarie listboxen i Visual Basic. Bl a kan standardmetoderna AddItem, Clear och RemoveItem användas för att addera respektive ta bort data från listboxen. Här nedan beskrivs alla egenskaper, metoder och händelser som listboxen stöder.
 
 
Egenskaper
 
Namn Datatyp Beskrivning
BackColor Color Sätter bakgrundsfärg för listboxen.
.
Font Font Väljer teckensnitt för kontrollen.
.
ItemForeColor(index) Color Sätter förgrundsfärg (textfärg) för texten vid en rad i listboxen. Egenskapen ItemForeColor är en array där indexvärdet motsvarar en rad i listboxen. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.

Nedanstående exempel sätter textfärgerna för rad 1, 2 och 3 i listboxen till blå, röd och grön:

 XList1.ItemForeColor(0) = RGB_BLUE
 XList1.ItemForeColor(1) = RGB_RED
 XList1.ItemForeColor(2) = RGB_GREEN
.
ItemHeight Integer Sätter höjden för varje rad i listboxen. Om teckensnittet ändras måste eventuellt även denna egenskap justeras för att passa en ny teckenhöjd. Denna egenskap måste sättas innan man adderar data till listboxen då den annars rensar listboxen på dess innehåll.
.
ItemPicture(index) Picture Specificerar en bild som ska visas vid en rad i listboxen. Bilden kan vara en bitmapp, en ikon eller en metafil. Bilden kan laddas in med VB-funktionen LoadPicture. Egenskapen ItemPicture är en array där indexvärdet motsvarar en rad i listboxen. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.

Nedanstående exempel laddar in tre bitmappar till raderna 1, 2 och 3:

 XList1.ItemPicture(0) = LoadPicture("SWEFLAG.BMP")
 XList1.ItemPicture(1) = LoadPicture("FINFLAG.BMP")
 XList1.ItemPicture(2) = LoadPicture("NORFLAG.BMP")
.
List(index) String Returnerar text vid en rad i listboxen. Egenskapen List är en array där indexvärdet motsvarar en rad i listboxen. Denna egenskap kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge. Exempel:

 Label1 = XList1.List(0) ' Erhåll texten vid rad 1
 Label2 = XList1.List(1) ' Erhåll texten vid rad 2
.
ListCount Integer Returnerar antal element i listboxen. Denna egenskap kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge.
.
ListIndex Integer Returnerar index till nuvarande markerade rad eller sätter markering till en ny rad i listboxen. Är ingen rad markerad returnerar egenskapen -1. Denna egenskap är ej tillgänglig i design-läge.
.
Sorted Boolean Specificerar om elementen i listboxen ska sorteras eller inte. Sätts egenskapen till True sorteras raderna i listboxen i alfabetisk ordning. Sätts egenskapen till False sorteras dessa inte utan visas i den ordning man adderar text dit. Denna egenskap måste sättas innan man adderar data till listboxen då Sorted annars rensar listboxen på dess innehåll.
.
Text String Returnerar texten vid den markerade raden i kontrollen. Är ingen rad markerad returnerar egenskapen "". Egenskapen Text kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge.
.
TopIndex

 

Integer Returnerar index till första synliga rad i listboxen. Denna egenskap kan enbart avläsas och är ej tillgänglig i design-läge.
UseGrid

 

Boolean Bestämmer om horisontella hjälplinjer ska visas i listboxen eller ej. Sätts egenskapen till True visas hjälplinjerna. Sätts egenskapen till False visas linjerna inte.
Left, Top Integer Sätter X- resp. Y-position för kontrollen.
.
Height, Width Integer Sätter höjd och bredd för kontrollen.
.
Visible Boolean Anger om kontrollen ska vara synlig eller osynlig.
.
 
 
Händelser
 
Namn Beskrivning
DblClick Sänds när användaren dubbelklickar i listboxen. För att veta på vilken rad som användaren klickade på kan egenskapen ListIndex avläsas. Egenskapen Text kan avläsas för att erhålla texten vid den markerade raden.
ItemSelected Sänds när en rad i listboxen blir markerad. Den markerade radens index kan avläsas genom egenskapen ListIndex. Och egenskapen Text kan avläsas för att erhålla texten vid den markerade raden. Händelsen ItemSelected inträffar när en rad blir markerad via en musklickning, via tangentbordet eller genom att använda egenskapen ListIndex.
.
 
 
Metoder
 

AddItem (Item As String)

Adderar en sträng till listboxen. 

Clear

Raderar innehållet i listboxen. Alla rader i listboxen avlägsnas.

RemoveItem (Index As Integer)

Avlägsnar en rad ur listboxen. Parametern Index specificerar radnumret för den rad som ska raderas. Radnumret för den första raden i listboxen är 0.

SetListBoxTabs (t1 As Integer, t2 As Integer, t3 As Integer, t4 As Integer, t5 As Integer)

Sätter tabbstoppar i listboxen. Parametrarna t1 till t5 anger tabbstoppens positioner i listboxen. Upp till 5 tabstopp kan sättas. Ska du ha färre än 5 tabbstopp sätter du övriga parametrar (på slutet) till 0. Nästa tabbstopp måste alltid ha högre värde än föregående (tex 30, 100, 280 osv).
.


Exempel

Dim FPath As String
' Sätt flagga för ingen sortering i listboxen
XList1.Sorted = False
' Addera tre rader med text
XList1.AddItem "Gul"
XList1.AddItem "Röd"
XList1.AddItem "Blå"
' Lägg in bitmappar till raderna i listboxen
Set XList1.ItemPicture(0) = LoadPicture(App.Path + "\YELLOW.BMP")
Set XList1.ItemPicture(1) = LoadPicture(App.Path + "\RED.BMP")
Set XList1.ItemPicture(2) = LoadPicture(App.Path + "\BLUE.BMP")
' Visa det första elementet i listboxen
XList1.ListIndex = 0
 
  

SamLogic