OrgnrType                              (XAPI2000)

Deklaration
Function OrgnrType (ByVal S As String) As Integer

Beskrivning
Analyserar en sträng med ett organisationsnummer och fastställer kategori, som funktionen returnerar som en kod. Parametern S ska innehålla ett giltigt organisationsnummer. Kategoribestämningen sker genom att analysera de fyra första siffrorna i numret och testa dessa mot en tabell. De kategorier som stöds av funktionen är bara de vanligaste. En utförligare kategoribeskrivning kan erhållas från Riksskatteverket (RSV).

Returvärden
Funktionen returnerar en av nedanstående värden:
.
Konstant Värde Beskrivning
CNR_ENSKILD_FIRMA
CNR_AB
CNR_HB_KB
CNR_EKN_FORENING
CNR_STATLIG_MYNDIGHET
CNR_REG_STATLIG_MYNDIGHET
CNR_PRIMAR_KOMMUNER
CNR_KOMMUNALA_FORBUND
CNR_LANDSTING
CNR_ALLM_FORSAKRINGSKASSOR
CNR_SVENSKA_KYRKAN
CNR_ANSTALTER_HYPOTEK
CNR_STIFT_IDEELFORENING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Enskild firma
Aktiebolag
Handels- och kommanditbolag
Ekonomisk förening
Statlig myndighet
Regional stat. myndighet
Primärkommuner
Kommunala förbund
Landsting
Allm. försäkringskassor
Svenska kyrkan
Anstalter och hypotek
Stiftelse och ekonomisk förening
.
Se även
OrgnrValid


Exempel

If OrgnrType("670710-1017") = CNR_ENSKILD_FIRMA Then
  Label1 = "Enskild firma."
End If

    
  
SamLogic