SamLogic VB Super Library 2022 - funktioner

 
VB Super Library 2022 utökar Visual Basic med ca 400 nya funktioner och subrutiner. För en detaljerad beskrivning av en funktion eller subrutin, klicka på det understrukna namnet. Internet-relaterade funktioner hittar du på denna sida.
  


Personnummer, organisationsnummer, bankgiro, postgiro mm

I VB Super Library finns det funktioner för hantering av organisationsnummer, personnummer, bankgiro, postgiro mm. Dessa funktioner kan bla användas för att kontrollera att en inmatad sifferserie är korrekt.

BankgiroValid -- Testar om ett bankgironummer är korrekt.
CalcCnr -- Beräknar ett kontrollnummer enligt modulus-10-metoden med vikterna 2 och 1.
CnrValid -- Testar om ett nummer har giltig kontrollsiffra.
OrgnrType -- Kategoriserar ett organisationsnummer.
OrgnrValid -- Testar om ett organisationsnummer är giltigt.
PackCnrToLong -- Komprimerar ett personnummer eller organisationsnummer.
PnrValid -- Testar om ett personnummer är korrekt.
PnrValidX -- Testar om ett personnummer eller ett samordningsnummer är korrekt.
PostgiroValid -- Testar om ett postgironummer är korrekt.
UnPackLongToCnr -- Packar upp ett personnummer / organisationsnummer som komprimerats med PackCnrToLong.


Kreditkortsnummer

I VB Super Library finns det även funktioner för validering av kreditkortsnummer och kreditkortsdatum.

CreditCardNrValid -- Testar att ett kreditkortsnummer är giltigt.
CreditCardType -- Fastställer kreditkortstyp (tex VISA, American Express, MasterCard etc) genom att analysera numret.
CreditCardCheckExpiryDate -- Kontrollerar kreditkortets sista giltighetsdatum.


Kryptering och lösenord

Säkerhet blir allt viktigare, bla pga ökad Internet-användning. I VB Super Library finns det ett antal funktioner för kryptering av data. Det finns även funktioner för att spara lösenord i krypterade filer.

CryEncryptBuf  -- Krypterar en databuffert.
CryEncryptFile
-- Krypterar en fil.
CryEncryptStr -- Krypterar en sträng.
CryEncryptText -- Krypterar en text.
CryDecryptBuf -- Dekrypterar en databuffert.
CryDecryptFile -- Dekrypterar en fil.
CryDecryptStr -- Dekrypterar en sträng.
CryDecryptText -- Dekrypterar text.
CryGetLastError -- Returnerar senast inträffade felet i samband med kryptering/dekryptering.
CrySimpleEncryptFile -- Krypterar en fil. Storleken på den krypterade filen är lika stor som originalfilen.
CrySimpleDecryptFile -- Dekrypterar fil som krypterats med CrySimpleEncryptFile.
PswLoadPassword -- Laddar in ett lösenord från en krypterad fil.
PswSavePassword -- Sparar ett lösenord i en krypterad fil.
PswGetLastError -- Returnerar senast inträffade felet i samband med lösenordshanteringen.


Formelevaluator

I verktyget finns även en formelevaluator för beräkning av matematiska uttryck som anges i en sträng. Svaret returneras som ett tal av typ double. Formelevaluatorn kan hantera de vanligaste räknesätten, parenteser och en mängd trigonometriska funktioner (tex X^2, SQR, SIN, COS etc). Den kan även hantera egna variabler.

CalcFormula -- Beräknar ett matematiskt uttryck i en sträng.
RemoveVariables -- Avlägsnar alla skapade variabler.
SetMaxExponent -- Sätter högsta tillåtna exponentvärde.
SetMinExponent -- Sätter lägsta tillåtna exponentvärde.
SetUnderflowChecking -- Avgör om underflow ska detekteras eller inte.
SetVariable -- Skapar en variabel.


Postnummerdatabas

I VB Super Library ingår en svensk postnummerdatabas som kan användas till databaser som ska innehålla postnummer och ortnamn, tex ett kundregister. Det finns flera funktioner för hantering av postnummerdatabasen och en av dessa, XPNrGetPlace, returnerar ett ortnamn för ett postnummer du anger. Denna funktion är mycket användbar i samband med registrering av data. När användaren skrivit in ett postnummer i ett fält kan denne få ortnamnet automatiskt i ortnamnsfältet. Detta snabbar upp registrering av uppgifter samtidigt som risken för felstavningar av ortnamn nästan helt försvinner.

XPNrCreateTable -- Skapar en komprimerad databas med svenska postnummer och postorter.
XPNrFormatPnr -- Formaterar en sträng med ett postnummer.
XPNrGetPlace -- Returnerar en postort som tillhör ett postnummer.
XPNrLoadTable -- Laddar in en komprimerad postnummerdatabas till minnet.
XPNrPnrValid -- Testar att ett postnummer har giltigt format och ej innehåller ogiltiga tecken.
XPNrUnloadTable -- Laddar ur en postnummerdatabas från minnet.
XPNrSetPlaceSourcePos -- Anger vid vilken position på en rad i en källfil med postnummerdata som postorten finns.
XPNrSetSrcLineWidth -- Anger radbredd för en okomprimerad källfil med postnummerdata.


Strängar

I VB Super Library finns funktioner för manipulering av strängar. Bl a finns funktioner för att infoga strängar, radera delsträngar, ersätta delsträngar, formatera versaler/gemener i strängar mm.

MakeValidStr -- Funktionen ser till att en sträng alltid är giltig innan anrop av en API-funktion.
PickFirstAndLastName
-- Plockar ut förnamn och efternamn ur en sträng med ett personnamn.
PickFirstAndLastAndMiddleName
-- Plockar ut förnamn, mellannamn och efternamn ur en sträng med ett personnamn.
StrBetween
-- Plockar ut en sträng mellan två specificerade tecken/strängar.
StrCount
-- Räknar antal förekomster av en delsträng eller ett specifikt tecken i en sträng.
StrDel
-- Raderar ett specificerat antal tecken i en sträng.
StrDelStr -- Raderar en delsträng från en annan sträng.

StrDelSpc -- Raderar alla mellanslag i en sträng.
StrEndsWith -- Testar om en sträng avslutas med ett speciellt tecken eller teckensträng.
StrIns -- Infogar en delsträng i en annan sträng.
StrInsC -- Infogar ett visst antal tecken i en sträng.
StrPlace -- Kopierar in en sträng i en annan sträng utan att skjuta tecken framför sig.
StrRemoveAccents -- Avlägsnar accenter (prickar, apostrofer mm) från bokstäver i en textsträng.
StrRep -- Byter ut alla förekomster av en delsträng mot en annan.
StrRnd -- Skapar en ASCII-sträng med slumpmässiga tecken inom angivet intervall.
StrStartsWith -- Testar om en sträng börjar med ett speciellt tecken eller teckensträng.
StrUprF -- Omvandlar första tecknet i en sträng, om det är en gemen, till en versal.
StrUprFW  -- Omvandlar första tecknet i varje ord i en sträng till en versal.
StrUprFWX -- Omvandlar första tecknet i varje ord i en sträng till en versal. Övriga bokstäver omvandlas till gemener.


Strängar - snabb hantering

De vanliga funktionerna i Visual Basic kan vara långsamma under vissa omständigheter, bl a om ett stort antal textsträngar ska hanteras samtidigt. StringBuilder-funktionerna i VB Super Library kan utnyttjas istället eftersom de hanterar stora mängder strängar väldigt snabbt.

StringBuilder_Append -- Adderar en sträng till den interna textbufferten.
StringBuilder_Dispose -- Frigör minne som allokerats av StringBuilder_Initialize.
StringBuilder_Initialize -- Initierar StringBuilder-funktionerna.
StringBuilder_IndexOf -- Returnerar position (index) för en delsträng i den interna textbufferten.
StringBuilder_Length -- Returnerar längden på den text som finns i den interna textbufferten.
StringBuilder_ToString -- Returnerar textinnehållet i den interna textbufferten som en Visual Basic-sträng.


Datum och tid

I VB Super Library finns det en mängd rutiner för hantering av datum, kalender och tid. Rutinerna är också helt anpassade för att fungera under svenska förhållanden.

DateFormatStr -- Skapar ett formaterat datum på ett intelligent sätt.
DateNextTime -- Returnerar datum nästa gång en specificerad veckodag inträffar.
DateTomorrow -- Returnerar morgondagens datum.
DateYesterday -- Returnerar gårdagens datum.
DateValid -- Testar om ett datum är giltigt.
DayOfWeek -- Returnerar veckodag.
DayOfWeekStr -- Returnerar veckodagsnamn för ett datum.
GetFirstSpecWeekDay -- Returnerar datum för första specificerade veckodagen i en månad (tex första söndagen i Mars).
GetLastSpecWeekDay  -- Returnerar datum för sista specificerade veckodagen i en månad (tex sista söndagen i Mars).
HMSToSec -- Omvandlar timmar, minuter och sekunder till enbart sekunder.
HolidayCode -- Returnerar helgkod för ett datum.
HolidayStr -- Omvandlar en helgkod till en sträng med svenskt namn (tex "Julafton").
IsLeapYear -- Testar om ett år är ett skottår.
JulianDay -- Omvandlar ett datum till ett julianskt dagtal.
JulianDayNow  -- Returnerar julianskt dagtal för idag.
JulianToDate -- Omvandlar ett julianskt dagtal till ett datum.
LastDay -- Returnerar sista dagen i en månad.
MonthStr -- Returnerar månadsnamn för ett datum.
SecToHMS -- Omvandlar sekunder till timmar, minuter och sekunder.
SpecialDayCode -- Returnerar specialdagskod för ett visst datum.
SpecialDayStr -- Omvandlar en specialdagskod till en sträng med svenskt namn (tex "Skottdagen").
TimeFormatStr -- Skapar ett formaterat klockslag på ett intelligent sätt.
TimeValid -- Testar om ett klockslag är giltigt.
WeekNr -- Returnerar veckonummer för ett datum.
WeeknrValid -- Testar om ett veckonummer är giltigt.
YWDAdd -- Adderar datum med formatet år-veckonr-veckodag.
YWDFromDate -- Omvandlar ett vanligt datum till ett datum i formatet år-veckonr-veckodag.
YWDFromJulian -- Omvandlar ett julianskt dagtal till ett datum i formatet år-veckonr-veckodag.
YWDGetNow -- Erhåller dagens datum i formatet år-veckonr-veckodag.
YWDDif -- Beräknar differensen mellan två datum med formatet år-veckonr-veckodag.
YWDSub -- Subtraherar datum med formatet år-veckonr-veckodag.
YWDToDate -- Omvandlar ett datum i formatet år-veckonr-veckodag till ett vanligt datum.
YWDToJulian -- Omvandlar ett datum i formatet år-veckonr-veckodag till ett julianskt dagtal.
YWDValid -- Testar om ett datum i formatet år-veckonr-veckodag är giltigt.


Tidszoner och sommartid

I VB Super Library finns även funktioner för att returnera fakta om världens tidszoner och sommartider.

AdjustTimeDifForDaylight -- Justerar en tidsdifferens för eventuell sommartid i något av länderna.
AdjustTimeDifForDaylightSwe -- Justerar en tidsdifferens för eventuell sommartid i ett land med Sverige som utgångspunkt.
GetDaylightTransitionDate -- Returnerar datum och klockslag när vintertid övergår till sommartid.
GetStandardTransitionDate -- Returnerar datum och klockslag när sommartidtid övergår till vintertid.
GetLocaleTimeZoneStr -- Returnerar en sträng som beskriver den aktuella tidszonen i systemet.
GetTimeZoneDif -- Returnerar tidsskillnaden i minuter melan två tidszoner i världen.
GetTimeZoneDifSwe -- Returnerar tidsskillnaden i minuter till en tidszon i världen (från Sverige).
GetUTCTimeZoneDif -- Returnerar tidskillnaden i minuter till UTC-zonen (Coordinated Universal Time).
IsDaylightPeriodNow -- Testar om det är sommartid just nu.


Tidmätning med mycket hög precision

I verktyget finns också funktioner för tidmätning med mycket hög precision. Den vanliga timern i Visual Basic har bara en nogrannhet på 55 ms (0.055 s), men funktionerna i VB Super Library har en nogrannhet på en mikrosekund (0.000001 s)! Detta ger mycket nogranna mätresultat och är mycket användbart när kraven på hög precision är stora.

HiResTimer_Start -- Startar tidmätning.
HiResTimer_GetElapsedTime -- Returnerar förfluten tid i mikrosekunder sedan anrop av HiResTimer_Start.
HiResTimer_GetFrequency -- Returnerar den frekvens som högprecisions-timern arbetar i.


Fil

I VB Super Library finns även en stor mängd funktioner för hantering (tex manipulering) av sökvägar och filnamn. 

AddFileToRecentDocsInWindows -- Informerar Windows att en fil nyligen har öppnats eller sparats.
AppendBackslash -- Adderar "\" sist i en sökväg ifall detta tecken saknas.
AppendFile
-- Slår ihop en fil med en annan.
ChangeFileExt
-- Byter namntillägg på en fil på en enhet.
ChangeFilenameExt -- Byter namntillägg på ett filnamn i en sträng.
ConvertTextFileFromUnixToWin -- Konverterar en textfil från UNIX till Windows-format.
CountTextInFile -- Räknar antal förekomster av en textsträng i en fil.
CreateAbsolutePathFromRelativePath -- Skapar en absolut sökväg från en relativ sökväg.
CreateRelativePathFromAbsolutePath -- Skapar en relativ sökväg från en absolut sökväg.
CreateCompactPath -- Förkortar en sökväg i en sträng på ett formaterat sätt. Bra innan utskrift på skärmen.
CreatePath -- Skapar en komplett sökväg med hjälp av en katalogsökväg och ett filnamn.
CreateSystemPath -- Skapar en sökväg till en fil som finns i Windows systemkatalog.
ExtractDirectory -- Plockar ut katalog ur en sträng med en sökväg.
ExtractFilename -- Plockar ut ett filnamn ur en sträng med en sökväg.
ExtractFilenameExt -- Plockar ut ett namntillägg ur en sträng med en sökväg.
ExtractNamePart -- Plockar ut namndelen ur ett filnamn.
FileContainsVersionData -- Testar om en fil innehåller versionsdata.
FileExists -- Testar om en fil existerar.
FileSpace -- Returnerar hur mycket en fil verkligen tar upp.
FileSupportsRegSvr32Registration -- Testar om en fil kan registreras med systemprogrammet REGSVR32.exe.
FindTextInFile -- Söker efter en textsträng i en fil och returnerar position i filen där strängen finns.
ForceDeleteFile -- Raderar en fil med tvång, även om den är skrivskyddad.
GetAssociatedApp -- Erhåller associerad applikation, dvs vilket program som tillhör ett visst namntillägg.
GetFilenameExtDescription -- Erhåller beskrivning för ett namntillägg.
GetFileVersionData -- Hämtar versionsinformation från en fil (tex produktnamn, företagsnamn, copyright, versionsnr mm).
GetFileVersionNumber -- Returnerar en fils versionsnummer.
GetMP3TagData -- Hämtar information (tex låtnamn, artist) från en MP3-fil.
GetTitleFromHtmlFile -- Erhåller titel från ett HTML-dokument.
InsertBackslash -- Stoppar in "\" först i en sträng med en sökväg ifall detta tecken saknas.
InsertDriveName -- Stoppar in en enhetsbokstav först i en sträng med en sökväg.
IsAnsiTextFile -- Testar om en textfil är sparad i formatet ANSI.
IsUTF8TextFile -- Testar om en textfil är sparad i formatet UTF-8.
IsUnixTextFile -- Testar om en textfil använder UNIX-radbrytningar (ASCII-kod nr 10, Linefeed-tecken).
ListedFilesExist -- Undersöker filsökvägar i en textfil och kontrollerar att varje fil vid angiven sökväg existerar.
MakeFileBackup -- Gör en säkerhetskopia av en fil.
MakeFilenameSafeStr -- Gör en textsträng säker för användning till ett filnamn.
MultiFileCopy -- Kopierar flera filer åt gången till en specificerad destinationskatalog.
MultiFileDelete -- Raderar flera filer åt gången i en specificerad katalog.
MultiFileMove -- Flyttar flera filer åt gången till en specificerad destinationskatalog.
OpenDocumentFile -- Öppnar ett dokument med rätt associerad applikation.
ReadFileDataBytes -- Läser ett specificerat antal tecken från en fil till en buffert.
RemoveDupBackslashes -- Avlägsnar dubbla "\" i en sökväg.
RemoveDupBackslashesEx -- Avlägsnar dubbla "\" i en sökväg. Hanterar UNC-filnamn.
RemoveDuplicateLinesInTextFile -- Avlägsnar dubbletter av textrader i en textfil.
RemoveLastBackslash -- Avlägsnar ett "\" sist i en sökväg ifall det existerar.
RemoveWriteProtAttribute -- Avlägsnar skrivskydd från en fil.
SetFileDateTime -- Sätter datum och tid för en fil.
SetFileDateTime_Creation -- Sätter datum och tid för en fil (när den skapats).
SetFileDateTime_Now -- Sätter datum och tid för en fil till nuvarande datum och tid.
SetWriteProtAttribute -- Skrivskyddar en fil.
TextFileEncoding -- Returnerar kodningssystem för en textfil.


Mappar

Ett antal funktioner för hantering av mappar (kataloger) finns också. Bla en funktion som skapar flera nivåer av mappar på en gång samt ett antal funktioner som returnerar viktiga mappar i systemet såsom Windows-katalogen, System-katalogen, Program-katalogen mm.

DelTree -- Raderar en hel katalogstruktur med innehåll.
DirCreate -- Skapar en eller flera nivåer av kataloger samtidigt.
DirExists -- Testar om en katalog existerar.
ExploreFolder -- Öppnar Utforskaren med en specificerad mapp öppen.
ForceRemoveDir -- Avlägsnar en katalog med tvång, även om den innehåller filer.
GetCommonFilesDir -- Returnerar sökvägen till katalogen med vanliga filer.
GetDesktopDir -- Returnerar sökvägen till skrivbordet i Windows.
GetDropboxFolder -- Returnerar sökvägen till Dropbox-mappen - om molntjänsten Dropbox används i systemet.
GetFontDir -- Returnerar sökvägen till katalogen som innehåller installerade teckensnitt.
GetHomePath -- Returnerar sökvägen till mappen %HOMEPATH% i systemet.
GetMyDocumentsDir -- Returnerar sökvägen till katalogen där "Mina dokument" finns.
GetMyPicturesDir -- Returnerar sökvägen till katalogen där "Mina bilder" finns.
GetOneDriveFolder -- Returnerar sökvägen till OneDrive-mappen - om molntjänsten OneDrive används i systemet.
GetPublicDir -- Returnerar sökvägen till systemets publika katalog (baskatalog för delning av filer).
GetProgramFilesDir -- Returnerar sökvägen till Program-katalogen.
GetSharedDocumentsDir -- Returnerar sökvägen till katalogen i systemet som används för lagring av delade dokument.
GetSysAppDataDir -- Returnerar sökvägen till katalogen "Application Data" / "AppData\Roaming" i Windows.
GetSysAppDataAllUsersDir -- Returnerar sökvägen till katalogen "All Users\Application Data"  / "ProgramData" i Windows.
GetSysLocalAppDataDir -- Returnerar sökvägen till den "Application Data" - katalog som ligger under Lokala inställningar.
GetSystemDir -- Returnerar Windows systemkatalog.
GetSysTemplatesDir -- Returnerar sökvägen till katalogen med mallar i Windows.
GetTemporaryDir -- Returnerar sökvägen till den katalog i systemet som används för temporära filer.
GetWindowsDir -- Returnerar Windows-katalogen.


Disk

I VB Super Library finns en mängd rutiner för hantering av diskenheter och andra lagringsenheter.

CDCloseDoor -- Stänger CD-facket.
CDOpenDoor -- Öppnar CD-facket.
ClusterSize -- Returnerar cluster-storleken för en diskenhet.
DiskFree -- Returnerar ledigt utrymme för en enhet i bytes.
DiskFreeKB -- Returnerar ledigt utrymme för en enhet i kilobytes.
DiskFreeMB -- Returnerar ledigt utrymme för en enhet i megabytes.
DiskSize -- Returnerar storleken på en enhet i bytes.
DiskSizeKB -- Returnerar storleken på en enhet i kilobytes.
DiskSizeMB -- Returnerar storleken på en enhet i megabytes.
DriveType -- Returnerar typ av enhet.
GetFileSystem -- Erhåller en enhets filsystem (tex FAT32, NTFS, CDFS etc).
GetFirstCdRomDrive -- Returnerar enhetsbokstav för första enheten i systemet som kan läsa CD-skivor.
GetFirstUsbFlashDrive -- Returnerar enhetsbokstav för första enheten i systemet som innehåller ett USB-minne.
GetVolumeName -- Erhåller en enhets etikett (volymnamn).
IsCdRomDrive -- Testar om en enhet kan läsa CD-skivor (dvs är en CD-enhet eller DVD-enhet).
IsFloppyDrive -- Testar om en enhet är en diskettstation.
IsHarddiskDrive -- Testar om en enhet är en hårddisk.
IsNetworkDrive -- Testar om en enhet är en nätverksenhet.
IsUsbFlashDrive -- Testar om en enhet är ett USB-minne.
SetVolumeName -- Sätter en enhets etikett (volymnamn).
VolumeSerialNumber -- Returnerar serienumret för en enhet.


System


I VB Super Library finns även ett antal funktioner för att avläsa information om systemet och utföra vissa specialoperationer som normalt är svåra i Visual Basic. Bla finns funktioner för att returnera operativsystem, processortyp, processorhastighet mm. Det finns även funktioner för att gömma Aktivitetsfältet eller Skrivbordet.

APIFunctionAvailable -- Testar om en funktion existerar i en DLL-modul.
GetActivePrinter -- Returnerar fakta om den aktiva skrivaren.
GetApplicationBitness -- Returnerar vilken bitstorlek som en programfil är kompilerad i: 32 eller 64 bitar.
GetBinaryFileBitness -- Returnerar vilken bitstorlek som en binär fil är kompilerad i: 32 eller 64 bitar.
GetCentralProcessorSpeed -- Beräknar den klockfrekvens (i MHz) som datorns centralprocessor arbetar i.
GetCentralProcessorType -- Returnerar fakta datorns centralprocessor.
GetSystemStartupTime -- Returnerar datum och klockslag när systemet startades upp.
GetWindowsRegisteredOwner -- Returnerar namn och företagsnamn på Windows registrerade ägare.
GetWinVersionAsStr
-- Returnerar Windows versionsnummer i form av en sträng.
HideWinDesktop
-- Gömmer/visar skrivbordet i Windows (inklusive ikonerna).
HideWinTaskBar
-- Gömmer/visar aktivitetsfältet i Windows.
Is64BitWindows -- Testar om programmet körs i 64-bitars Windows.
IsApplicationActive -- Testar om en applikation med specificerat process-ID är aktiv.
IsExeFileRunning -- Testar om ett program med specifierat filnamn körs.
IsRunningInHyperV -- Testar om programmet körs i en Hyper-V virtuell dator.
IsWindowActive -- Testar om ett fönster eller en applikation är aktiv.
IsWindows7 -- Testar om programmet körs i Windows 7.
IsWindows8 -- Testar om programmet körs i Windows 8.
IsWindows81 -- Testar om programmet körs i Windows 8.1.
IsWindows10 -- Testar om programmet körs i Windows 10.
IsWindows11 -- Testar om programmet körs i Windows 11.
IsWindows95 -- Testar om programmet körs i Windows 95.
IsWindows98 -- Testar om programmet körs i Windows 98.
IsWindowsME -- Testar om programmet körs i Windows ME.
IsWindowsNT -- Testar om programmet körs i Windows NT.
IsWindows2000 -- Testar om programmet körs i Windows 2000.
IsWindowsServer2003 -- Testar om programmet körs i Windows Server 2003.
IsWindowsServer2008 -- Testar om programmet körs i Windows Server 2008.
IsWindowsServer2012 -- Testar om programmet körs i Windows Server 2012.
IsWindowsServer2016 -- Testar om programmet körs i Windows Server 2016.
IsWindowsServer2019 -- Testar om programmet körs i Windows Server 2019.
IsWindowsVista -- Testar om programmet körs i Windows Vista.
IsWindowsXP -- Testar om programmet körs i Windows XP.
ReadCentralProcessorSpeed -- Avläser den klockfrekvens (i MHz) i som datorns centralprocessor arbetar i.
RunApplication -- Startar ett program på olika sätt. Tex gör paus tills programmet har avslutats eller initierats färdigt.
RunApplicationEx -- Startar ett program och lagrar process-ID. Kan bla användas för att stänga ett program utifrån sedan.
RunApplicationInvisible -- Kör ett program osynligt.
SetAutoStartApp -- Skapar autostartande applikationer.
TerminateApplication -- Stänger ett program utifrån genom att utnyttja applikationens process-ID.
WindowsExit -- Stänger igen Windows.
WindowsReboot -- Startar om Windows.


System - minne


I VB Super Library ingår funktioner för att ta reda på storleken på minnet i en dator. På fysiskt och virtuellt minne kan avläsas.

GetMemoryTotalPhys -- Returnerar storleken på datorns internminne.
GetMemoryAvailPhys -- Returnerar ledigt internminne.
GetMemoryTotalVirtual -- Returnerar storleken på datorns virtuella minne.
GetMemoryAvailVirtual -- Returnerar ledigt virtuellt minne.
GetMemoryTotalPhys64 -- Returnerar storleken på datorns internminne. Hanterar minne > 2GB.
GetMemoryAvailPhys64 -- Returnerar ledigt internminne. Hanterar minne > 2GB.
GetMemoryTotalVirtual64 -- Returnerar storleken på datorns virtuella minne. Hanterar minne > 2GB.
GetMemoryAvailVirtual64 -- Returnerar ledigt virtuellt minne. Hanterar minne > 2GB.


.NET Framework


I VB Super Library finns funktioner för att undersöka om en specifik version av .NET Framework är installerad. Om ditt program inte är skrivet i .NET men ska samverka med ett .NET-program, eller anropa funktioner i .NET, så kan du med nedanstående funktioner kontrollera att rätt version av .NET är installerad innan du anropar programmet/funktionerna.

IsNETInstalled -- Testar om .NET Framework är installerad.
IsNET11Installed -- Testar om .NET Framework version 1.1 är installerad.
IsNET20Installed -- Testar om .NET Framework version 2.0 är installerad.
IsNET30Installed -- Testar om .NET Framework version 3.0 är installerad.
IsNET35Installed -- Testar om .NET Framework version 3.5 är installerad.
IsNET40Installed -- Testar om .NET Framework version 4.0 är installerad.
IsNET45Installed -- Testar om .NET Framework version 4.5 är installerad.
IsNET46Installed -- Testar om .NET Framework version 4.6 är installerad.
IsNET47Installed -- Testar om .NET Framework version 4.7 är installerad.
IsNET48Installed -- Testar om .NET Framework version 4.8 är installerad.


Microsoft Office


I VB Super Library finns några användbara funktioner för hantering av programmen i Microsoft Office.

GetOfficeVersion -- Returnerar versionsnummer för installerad Microsoft Office.
GetOfficeVersionAsStr -- Returnerar versionsnummer för installerad Microsoft Office som en textsträng.
GetOutlookVersion -- Returnerar versionsnummer för installerad Microsoft Outlook.
GetOutlookBitness -- Returnerar bitstorlek för installerad Microsoft Outlook: 32 eller 64 bitar.
GetAccessAppPath -- Returnerar filsökväg till installerad Access-applikation.
GetExcelAppPath -- Returnerar filsökväg till installerad Excel-applikation.
GetOutlookAppPath -- Returnerar filsökväg till installerad Outlook-applikation.
GetWordAppPath -- Returnerar filsökväg till installerad Word-applikation.


Mus

I verktyget ingår även ett antal funktioner för hanteringen av musen.  

MouseShowCursor -- Visar eller gömmer musmarkören.
MouseSetCursorPos -- Sätter musens markör till specificerad position.
MouseClipCursor -- Definierar en rektangel på skärmen där musmarkören endast får befinna sig i.
MouseClickLeftButton -- Simulerar tryck med vänster musknapp.
MouseClickRightButton -- Simulerar tryck med höger musknapp.


Teckensnitt

Följande funktioner finns för hantering av teckensnitt.  

FillComboBoxWithFonts -- Fyller en kombobox (kombinationsruta) med teckensnittsnamn.
FillListBoxWithFonts -- Fyller en listbox (listruta) med teckensnittsnamn.
FontExists -- Kontrollerar om ett specifikt teckensnitt är installerat.
GetFontDir -- Returnerar katalogen som innehåller installerade teckensnitt.
GetFontFamilyInformation -- Erhåller komplett teckensnittsnamn för ett teckensnitt i en familj av teckensnitt.
GetFontInformation
-- Erhåller information om ett teckensnitt i Windows teckensnittstabell.
SelectFontComboBoxFont -- Markerar ett teckensnitt i en kombobox.
SelectFontListBoxFont -- Markerar ett teckensnitt i en listbox.
IsWindowsBasicFont -- Testar om ett teckensnitt är ett standardteckensnitt i Windows.


Registry

I VB Super Library finns följande funktioner som hanterar Registry i Windows.

32-bitars Registry
CreateRegKey -- Skapar en nyckel i Registry.
DeleteRegKey
-- Raderar en nyckel i Registry.
GetRegKeyStr
-- Erhåller sträng-värdet från en Registry-nyckel.
GetRegKeyVal -- Erhåller Long-värdet från en Registry-nyckel.
SetRegKeyStr -- Sätter ett sträng-värde vid en Registry-nyckel.
SetRegKeyVal -- Sätter ett Long-värde vid en Registry-nyckel.
DeleteRegVal -- Raderar ett värde ur Registry.
RegKeyExists -- Testar att en nyckel i Registry existerar.

64-bitars Registry
CreateRegKey64 -- Skapar en nyckel i 64-bitars Registry.
DeleteRegKey64
-- Raderar en nyckel i 64-bitars Registry.
GetRegKeyStr64
-- Erhåller sträng-värdet från en nyckel i 64-bitars Registry.
GetRegKeyVal64 -- Erhåller Long-värdet från en nyckel i 64-bitars Registry.
SetRegKeyStr64 -- Sätter ett sträng-värde vid en nyckel i 64-bitars Registry.
SetRegKeyVal64 -- Sätter ett Long-värde vid en nyckel i 64-bitars Registry.
RegKeyExists64 -- Testar att en nyckel i 64-bitars Registry existerar.


Landsinställningar


Världen blir allt mer internationell och kraven ökar på att programmen lätt ska kunna anpassas till andra länder. I VB Super Library finns ett antal funktioner som returnerar landsinställningar från systemet såsom datumformat, decimaltecken, valuta mm. Det finns även en funktion som automatiskt omvandlar ett tal till aktuellt format.  

AdjustDecimalDelimiter -- Justerar eventuell decimalpunkt i ett tal till aktuellt format.
ConvertToLocaleNrFormat
-- Justerar ett tal till aktuellt format (justerar decimalpunkt och tusentalsavgränsare).
GetLocaleCountryID -- Erhåller nuvarande landskod.
GetLocaleCountryStr -- Erhåller nuvarande land i form av en sträng.
GetLocaleCurrency -- Returnerar aktuell valuta.
GetLocaleDateFormat -- Returnerar sträng med aktuellt datumformat.
GetLocaleDateSep -- Returnerar aktuell datumavgränsare.
GetLocaleDecimalDelimiter -- Returnerar aktuell decimalpunkt.
GetLocaleLanguageID -- Erhåller nuvarande språkkod.
GetLocaleLanguageStr -- Erhåller nuvarande språk i form av en sträng.
GetLocaleThousandDelimiter -- Returnerar aktuell tusentalsavgränsare.
GetLocaleTimeFormat -- Returnerar sträng med aktuell tidsformat.
GetLocaleTimeSep -- Returnerar aktuell tidsavgränsare.


Grafik, fönster, färger och bildskärm

I verktyget finns även ett antal funktioner för hantering av grafik, fönster, färger och bildskärm.

CenterWin -- Centrerar ett formulär på skärmen.
ChangeLuminanceOfColor -- Ändrar luminans (ljusstyrka) för en färg.
CompareColors -- Jämför två färger och undersöker vilken av färgerna som är den ljusaste.
ConvertHexStringToRGBValue -- Omvandlar en sträng med en färg i hexadecimal form till ett RGB-värde.
ConvertRGBValueToHexString -- Omvandlar ett RGB-värde (färg) till en hexadecimal sträng.
GetDisplayAppliedDPI -- Returnerar aktuell DPI-inställning för ett grafikkort.
GetDisplayBitsPerPixel -- Returnerar antal färgbitar per pixel som grafikortet är inställd på (vanligtvis 16, 24 eller 32).
GetDisplayCharSize -- Returnerar teckenstorleken för aktuell bildskärm i pixels per tum.
GetDisplayNumColors -- Returnerar antal färger som grafikkortet är inställd på.
GetJPEGColorSystem -- Undersöker vilket färgsystem en JPEG- bild använder.
GetPictureFileDimensions -- Erhåller bredd och höjd på en bild i en bildfil.
GetPictureFileType -- Undersöker vilken typ en bildfil är.
GetScreenResolution -- Returnerar skärminställningens bredd och höjd i pixels.
GetXPButtonStyle -- Returnerar aktuell visuell stil för komponenten XPButton.
HideFormCaption -- Gömmer eller visar ett formulärs titelrad under programkörning.
SetLuminanceOfColor -- Sätter luminans (ljusstyrka) för en färg.
SetListBoxTabs -- Sätter tabbstopp i en listbox till valfria positioner.
SetTextBoxTabs -- Sätter tabbstopp i en textruta till valfria positioner.
SetWindowTopMost -- Sätter ett fönster till alltid överst, även när den är inaktiv.
SetWindowNotTopMost -- Sätter ett fönster till normalt uppförande.
SetXPButtonStyle -- Sätter visuell stil för komponenten XPButton.
SplitRGBColor -- Splittrar upp en RGB-färg i dess beståndsdelar (röd, grön, blå).
TextRotate -- Skriver ut text i valfri vinkel.
TextVertical -- Skriver ut text vertikalt.


Tal

I VB Super Library finns ett antal funktioner för hantering av tal. Bla finns funktioner för manipulering av enskilda bitar i heltal samt en snabb funktion som testar om ett tal är ett primtal.    

BitSHL -- Skiftar ett tal ett visst antal bitar åt vänster.
BitSHR
-- Skiftar ett tal ett visst antal bitar åt höger.
BitROL
-- Roterar ett tal ett visst antal bitar åt vänster.
BitROR
-- Roterar ett tal ett visst antal bitar åt höger.
BitSet
-- Sätter en enskild bit i ett tal.
BitClr
-- Nollställer en enskild bit i ett tal.
BitTest
-- Testar om en enskild bit är satt.
ConvertLongToString
-- Omvandlar ett tal med valfri talbas till en sträng.
GetCoordinatesFromStr -- Hämtar koordinater (X,Y) från en textsträng.
GetNearestPrimeNr
-- Returnerar närmaste primtal i förhållande till ett invärde.
HiByte
-- Returnerar hög-delen i ett tal av typ Integer.
HiWord
-- Returnerar hög-delen i ett tal av typ Long.
Inch_to_mm
-- Omvandlar tum till millimeter.
IsEven
-- Testar om ett tal är jämnt.
IsOdd -- Testar om ett tal är udda.
IsPrimeNumber -- Testar om ett tal är ett primtal. Hastighetsoptimerad mycket snabb assemblerkod.
LoByte -- Returnerar låg-delen i ett tal av typ Integer.
LoWord
-- Returnerar låg-delen i ett tal av typ Long.
mm_to_Inch
-- Omvandlar millimeter till tum.
Swap -- Byter värde mellan två 16-bitars tal.
SwapL -- Byter värde mellan två 32-bitars tal.


Kodsignering

I VB Super Library ingår även funktioner för hantering av kodcertifikat och kodsignerade filer.    

IsCodeSigned -- Testar om en binär fil (t.ex en EXE-fil) är kodsignerad.
CSGetPublisherName -- Returnerar namnet på den organisation som ett kodcertifikat är utfärdat till.
CSGetPublisherEMailAddr -- Returnerar e-postadressen till den organisation som ett kodcertifikat är utfärdat till.


Specialdialogrutor

I VB Super Library ingår ett par specialdialogrutor som man kommer åt via funktionsanrop. Bla ingår en dialogruta för val av startetikett i samband med utskrift av etiketter och en dialogruta för inmatning av lösenord.

XDlgAskPassword -- Öppnar en dialogruta som frågar efter ett lösenord.
XDlgSelectLabel -- Öppnar en dialogruta där en användare kan välja en startetikett i samband med utskrift.
XDlgSelectLabelDefInit -- Initierar XDlgSelectLabel.
XDlgSelectLabelInit -- Initierar XDlgSelectLabel.
XDlgSetLanguage -- Väljer språk för dialogrutorna.


Diverse

AdjustCompanyName -- Formaterar en sträng som innehåller ett företagsnamn.
GetFieldValueFromText -- Returnerar fältinnehåll för ett fält i en text som innehåller fält och fältdata.
GetPosForStrAtIndex -- Erhåller position för ett fält vid specificerat index i en sträng med fältdata.
 
RunningInDebugMode -- Returnerar True om programmet körs i debug-mode.
XAPIGetVersion -- Returnerar aktuellt versionsnummer för XAPI2000.DLL.
  
  

 

SamLogic