SamLogic Software - Integritetspolicy

  
SamLogic Software lägger stor vikt vid att skydda din integritet och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.
    
1. Allmänt
 
Denna integritetspolicy beskriver hur SamLogic Software behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till våra webbplatser (se lista) samt i anslutning till våra produkter och tjänster. Denna integritetspolicy gäller för både privatpersoner och företagskunder.
 
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 
2. Personuppgiftsansvarig
 
SamLogic Software är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 
3. När behandlar vi dina personuppgifter?
 
SamLogic Software samlar in och registrerar personuppgifter om dig i samband med att du:

a) köper en produkt eller en tjänst från oss
 
b) kontaktar oss för att få support på en produkt eller en tjänst som du köpt eller planerar att köpa
 
c) anmäler dig till ett av våra nyhetsbrev
 
d) registrerar dig i samband med att du laddar hem och installerar en utvärderingsversion av någon av våra programvaror
 
e) registrerar dig i samband med att du laddar hem och installerar en licens av en programvara som du köpt via en återförsäljare
 
f) använder dig av en funktion i ett program som kräver vissa personuppgifter (t.ex din e-postadress) för att kunna fungera
 
4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
 
4.1 - Vid köp
 
Om du köper en produkt eller tjänst från oss så registrerar vi följande personuppgifter:
 
4.1.1 - Om du är en företagskund:
 
- företagets namn
- köparens eller användarens förnamn och efternamn
- företagets, köparens eller användarens e-postadress
- en faktureringsadress vid fakturabetalning eller kontokortsinformation* vid kontokortsbetalning
- en leveransadress om sådan har uppgetts
- företagets eller användarens telefonnummer om sådan har uppgetts
- företagets organisationsnummer om sådan har uppgetts
 
4.1.2 - Om du är en privatkund:
 
- ditt förnamn och efternamn
- din e-postadress
- din faktureringsadress vid fakturabetalning eller kontokortsinformation* vid kontokortsbetalning
- din leveransadress om sådan har uppgetts
- ditt telefonnummer om du har uppgett det
 
*) Endast namn och adressuppgifter registreras. Aldrig kontonummer mm. Själva betalningen och hanteringen av kontokort och kontonummer sköts av tredjepart (här i Sverige av PayPal) och SamLogic Software har aldrig tillgång till kontonummer mm.
 
4.2 - Vid support
 
Om du kontaktar oss i samband med support och du eller ditt företag inte är registrerad hos oss sedan tidigare så registrerar vi ert företagsnamn (om du tillhör ett företag), ditt personnamn och din eller ert företags e-postadress. Alternativt ert telefonnummer.
 
4.3 - Vid prenumeration av nyhetsbrev
 
Om du anmäler dig till ett av våra nyhetsbrev så registrerar vi den e-postadress och det personnamn som du uppger. Vi skickar dig nyhetsbrev bara så länge du själv vill. Längst ned i varje nyhetsbrev finns en länk för avregistrering, som du kan klicka på för att avanmäla dig från våra nyhetsbrev.
 
4.4 - Vid registrering av en utvärderingsversion
 
Om du registrerar dig i samband med att du laddar hem och installerar en utvärderingsversion av något av våra program, så registrerar vi de personuppgifter som du uppger. Vilka personuppgifter som efterfrågas beror bland annat på vilken produkt som installeras. Som ett minimum samlar vi in e-postadress och personnamn.
 
Registrering av personuppgifter i samband med nedladdning och installation av utvärderingsversioner är frivilligt på alla våra produkter utom MultiMailer / Professional, MultiMailer / Enterprise och RegGuard. För dessa produkter efterfrågar vi personuppgifter av säkerhetsskäl och av tekniska skäl (se även punkt 4.6 nedan).
 
4.5 - Vid registrering av en köpt licens
 
Vissa av våra program kräver en registrering av användaren innan användning. Registreringen sker i samband med installationen. Vi använder denna registrering för att kontrollera att antal installerade licenser motsvarar antal köpta licenser. Som ett minimum samlar vi in e-postadress och personnamn.
 
4.6 - Vid användning av vissa funktioner i våra program
 
Vissa funktioner i våra program kräver att vi registrerar en e-postadress som tillhör och kontrolleras av dig. I vissa fall krävs även ett företagsnamn eller ett personnamn. Du kan läsa om vilka produkter och vilka funktioner det gäller på denna informationssida.
 
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
 
SamLogic Software behandlar dina personuppgifter för olika syften, men huvudsakligen för dessa ändamål:

a) fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och leverans
 
b) för att kunna ge dig effektiv support
 
c) för att kunna skicka dig information om nya programversioner och uppdateringar mm
 
d) för att kunna skicka dig programtips och tips om artiklar, blogginlägg mm
 
e) det krävs av tekniska skäl eller av säkerhetsskäl (gäller vissa funktioner i våra program)
 
f) för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 
6. Lämnar vi ut uppgifter till andra?
 
Nej. SamLogic Software lämnar aldrig ut personuppgifter till andra företag eller myndigheter. Undantag är om gällande lagstiftning kräver att vi lämnar ut denna information, t.ex i samband med brottsutredningar.
 
Observera dock att om du betalar för någon av våra produkter eller tjänster med kontokort, så kommer PayPal (som vi använder för att hantera kontokortsbetalningar) att lagra personuppgifter om dig.
 
7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
 
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. SamLogic Software kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SamLogic Softwares rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
 
8. Var lagras uppgifterna?
  
Alla personuppgifter som vi har om dig lagras här i Sverige på datorer som ägs och driftas av SamLogic Software.
 
9. Cookies
  
Några av SamLogic Softwares hemsidor använder sig av cookies i vissa sammanhang. Inga cookies kan dock identifiera dig som person. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på denna informationssida.
 
10. Spårningspixlar
  
Våra nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om nyhetsbreven blir öppnade av mottagarna i samband e-postutskick. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna i nyhetsbreven samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra nyhetsbreven så att de blir mer intressanta för läsarna. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av vår egen programvara, epost- och nyhetsbrevsverktyget MultiMailer.
 
11. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
  
11.1
 
SamLogic Software baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 
11.2
 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund, t.ex för att kunna genomföra köp eller för att kunna ge dig effektiv support när du kontaktar oss.
 
11.3
 
Om du begärt att få ett nyhetsbrev från oss så har du gett oss ditt samtycke till att vi skickar dig information via e-post. Detta gäller även om du inte har köpt en produkt från oss utan endast tecknat en nyhetsbrevsprenumeration. Du kan dock när som helst avsluta en sådan prenumeration.
   
11.4
 
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.
 
11.5
 
I vissa fall kan SamLogic Software ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 
12. Dina rättigheter
    
12.1
 
SamLogic Software ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 
12.2
 
SamLogic Software kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 
12.3
 
Du har rätt att av oss begära:
 
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med behandlingen. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig.
 
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig, om sådana hittas.
 
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi är då förhindrade att göra det pga gällande lagstiftning.
  
13. Hur du kontaktar oss
   
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om behandlingen av dina personuppgifter, eller om du vill begära ett registerutdrag, så kan du kontakta oss enligt nedan:

Post:
 
SamLogic Software
 Box 102
 135 23 TYRESÖ

E-post:
 
info@samlogic.com
  
   
     
  
< Återvänd 
 
 
SamLogic